Joulukuu 2013


Sari Kuuselan kirjan pohjalta tehdyt keskustelupostaukset Johtamiskirjallisuuden seura -ryhmän keskusteluun ovat nähtävissä myös wikissä sivulla, jonne pääsee tästä linkistä .

Marraskuu 2013


Anna arvostuksen kiertää -kampanjaa esitellään wikisivulla, jonne pääset edellä olevasta linkistä.

Lokakuu 2013


Keskustelu Sari Kuuselan Esimiehen vuorovaikutustaidot -kirjan pohjalta on käynnistynyt Linked In -palvelussa toimivassa Johtamiskirjallisuuden seura -ryhmässä. Kirjan tarkastelussa näkökulmina ovat mm. kysymykset Mitä kirja kertoo arvostavasta johtamisesta? Mitä arvostavaan johtamiseen ja arvostavan johtamisen kehittämiseen sopivia toimintatapoja ja ideoita kirjasta löytyy? Miten arvostavaa johtamista voidaan kehittää kirjan avulla? Mitä muuta kirjalta voisi kysyä? Minkälaisia vastauksia sinä olet löytänyt kirjasta? Keskusteluryhmään pääsee tästä linkistä.


Lokakuu 2012


Arvostava kehityskeskustelu materiaalipankin alustusten kehittely on käynnistynyt. Alustusten ensimmäiset versiot julkaistaan kommentointia varten säännöllisin välein Arvostava kehityskeskustelu -blogissa . Sekä kehityskeskustelujen kehittäjien että keskusteluja käyvien esimiesten ja ryhmän jäsenten toivotaan osallistuvan alustusten kehittelyyn.


Syyskuu 2012


Arvostava kehityskeskustelu -virtuaalivalmennuksen kehittely ja kokeilu on käynnistynyt. Lisätietoja lähiaikoina.

Elokuu 2012


Arvostavan johtamisen ja vuorovaikutuksen toimintatavoista on keskusteltu kevään ja kesän aikana useammassa Linked In -palvelussa toimivassa kesksteluryhmässä. Yhteenveto näissä keskusteluissa esiin tulleista keinoista saada ihmiset kokemaan, että heitä arvostetaan, on koottu wikisivulle, jonne pääsee tästä linkistä.

Arvostavasta johtamisesta keskustellaan Tietoyhteiskunna kehittämiskeskus TIEKEn järjestämillä Bisnesstreffeillä 24.8.2012 klo 8.10 - 9.10. Lisätietoja ja ilmoittautmisohjeet TIEKEn nettisivuilla, jonne pääset tästä linkistä.Tehtäviä bisnestreffien oanottajille

Suomen coaching-yhdistyksen jäsenille tarkoitettu arvostavan johtamisen esimerkkitilanteiden keräyskampanja on päättynyt. Kampanjan palkintona ollut coaching-kirjallisuus on annettu kokonaisuudessaan Suomen Coaching-yhdistykselle, sillä kampanjan tuloksena ei saatu tutkimuskäyttöön yhtään esmerkkitilanteen kuvausta.

Heinäkuu 2012


Arvostavaa johtamista tutkitaan ja kehitetään dialogisen johtamisen tutkimusohjelmassa, joka on käynnistynyt vuoden 2012 alussa. Ohjelman lähtökohtana ovat tutkijoiden havainnot suomalaisen työelämän kielteisistä ilmiöistä, jotka ovat saaneet heidät pohtimaan voitaisiinko työoloja parantaa dialogisen eli keskustelevan, kuuntelevan, luottamukseen perustuvan, yhteistoiminnallisen ja arvostavan johtamisen avulla. Lisätietoja tutkimuksen omilta nettisivuilta, jonne pääsee tästä linkistä.

Kesäkuu 2012


Arvostavasta johtamisesta keskustellaan Tietoyhteiskunna kehittämiskeskus TIEKEn järjestämillä Bisnesstreffeillä 24.8.2012 klo 8.10 - 9.10. Lisätietoja ja ilmoittautmisohjeet TIEKEn nettisivuilla, jonne pääset tästä linkistä.

Maaliskuu 2012


Anna arvostuksen kiertää -kampanja on käynnistetty. Ensimmäisenä arvostuksen kokemuksia aikaansaavana taitona ja toimintatapana kehitetään kuuntelemista. Tervetuloa mukaan. Lisätietoja Anna arvostuksen kiertää -kampanjan wikisullla, jonne pääset tästä linkistä.

Tammikuu 2012


Wikijulkaisun työstäminen arvostavasta vuorovaikutuksesta sosiaalisessa mediassa on käynnistynyt.Lisätietoja julkaisun wikisivulla.

Joulukuu 2011


Anna arvostuksen kiertää -kampanjaan liittyen käynnistyy Tammikuussa 2012 palautteenantopalvelu, jonka avulla kuka tahansa voi saada arvostavalla tavalla annettua positiivista tai kriittistä palautetta omasta työstään. Lisätietoja Palautteenantopalvelu -sivulla, jonne pääset edellä olevasta linkistä.

Kaikille avoin arvostavan johtamisen esimerkkitilanteiden keräyskampanja on käynnistynyt. Palkintona yli sata johtamista, yhteistyötä, ryhmiä ja niiden kehittämistä käsittelevää kirjaa. Lisätietoja kampanjan wikisivulla, jonne pääset tästä linkistä.

Marraskuu 2011


Anna arvostuksen kiertää -kampanjan ideointi ja sunnittelu on käynnistynyt. Kommentteja ja ideoita toivotaan. Lisätitoja Anna arvostuksen kiertää -kampanjan -wikisivulla, jonne pääset edellä olevasta linkistä.

Suomen Coaching-yhdistyksen jäsenille tarkoitettu arvostavan johtamisen esimerkkitilanteiden keräyskampanja on käynnistynyt. Lisätietoja kampanjan omalta wikisivulta, jonne pääset tästä linkistä.

Coaching-yhdistyksen jäsenille tarkoitettuun esimerkkitilanteiden keräyskampanjaan osallistuvat ovat automaattisesti mukana myös joulukuussa käynnistyvän kaikille avoimen kampanjan kirjapalkintojen arvonnoissa.

Kaikille avoin arvostavan johtamisen esimerkkitilanteiden keräyskampanja, jossa palkintoina on mm. johtoryhmätyöskentelyä, ryhmien toimintaa, tunneälyä, oppivaa organisaatiota, ristiriitojen ratkaisemista, palautteen antamista, 360 asteen palautteita, kompetensseja, fasilitointia ja johtamista käsittelevät kirjapaketit, käynnistyy joulukuussa 2011. Kaikille avoimessa kampanjassa kolmella esimerkkitilanteen kuvauksella saa yhden arvontanumeron. Arvontanumeroita saa hankkia niin monta kuin haluaa. Kaikille avoimen kampanja kirjapalkinnot arvotaan, kun kriteerit täyttäviä esimerkkitilanteiden kuvauksia on saatu tutkimusaineistoon yhteensä tuhat kappaletta. Lisätietoja kaikille avoimesta kampanjasta tulee Arvostava johtaminen –wikiin marraskuun loppuun mennessä. Kaikille avoimen kampanjan wikisivulle pääsee tästä linkistä.

Lokakuu 2011


Suomen Coaching-yhdistyksen jäsenille tarkoitettu arvostavan johtamisen esimerkkitilanteiden keräyskampanja käynnistyy marraskuussa. Lisätietoja kampanjan omalta wikisivulta, jonne pääset tästä linkistä.

Elokuu 2011


Arvostava vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa -tutkimuksen ideointi on käynnistynyt.

Arvostava vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa -mikroartikkelin ideointi on käynnistynyt. Appreciative leadership -kirjan tarkastelu on edennyt neljänteen lukuun. Kirjassa esitetyistä asioista olisi mielenkiintoista keskustella toisten lukijoiden kanssa.

Kesäkuu 2011


Kesinäiseen arvostukseen, luottamukseen ja välittämiseen perustuvassa yhteistyösuhteessa alainen voi toimia esimiehensä henkilökohtaisena valmentajana. Alaisen pyytäminen omaksi valmentajakseen on esimieheltä vahva arvostuksen ja luottamuksen osoitus ja siten osa arvostavan johtamisen käytäntöjä. Alainen esimiehensä valmentajana -teeman kehittely on käynnistynyt nanoartikkelissa, johon pääset edellä olevasta linkistä. Keskusteluun ja ideointiin voi osallistua myös Linked In -palvelussa olevassa avoimessa Arvostava johtaminen -ryhmässä, jonne pääsee edellä olevasta linkistä.


Toukokuu 2011


Arvostavaan johtamiseen liittyvän kirjallisuuden action reading käynnistyy. Ensimmäisenä tarkastelun kohteena on
Marciano, P.L., Carrots and sticks don't work. Buid a culture of employee engagement with the principles of RESPECT, 2010. Keskusteluun voi osallistua tulemalla mukaan Arvostava johtaminen -wikiin, kommentoimalla anonyymisti Arvostava johtaminen -bogissa tai tulemalla mukaan Linked In -palvelussa olevaan avoimeen Arvostava johtaminen -ryhmään.


Huhtikuu 2011


Työelämässä kaivataan arvostusta. Näin todetaan Kauppalehden nettiversiossa 20.4.2011 olevassa Työmotivaatio hukassa kahdella kolmesta -artikkelissa, jossa kerrotaan Redera Oy:n tekemästä tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan 25…55 vuotiaiden joukossa lisää arvostusta toivoo 66 prosenttia naisista ja 56 prosenttia miehistä. Arvostuksen kokeminen työssä korreloi voimakkaasti työpaikan vaihtamisen miettimisen kanssa. Niistä, jotka kokevat, että heidän työtään arvostetaan, vain 12 prosenttia pohtii työpaikan vaihtamista viikoittain. Arvostavalle johtamiselle ja yhteistyölle on tutkimuksen mukaan erittäin suuri tarve. Tule mukaan kehitystyöhön ja arvostavan johtamisen kehittäjien verkostoon.

Kari Lahti on perehtymässä arvostavaa johtamista käsittelevään kirjallisuuteen ja toivoo lukuseuraa ja kysymyksiä perehtymisen tueksi. Kirjallisuusluettelo on Kirjallisuutta arvostavan johtamisen kehittämisen tueksi -wikisivulla. Kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla tai ne voi esittää anonyymisti Arvostava johtaminen -blogissa. Kari on luvannut vastata kaikkiin kysymyksiin kirjallisuuden perusteella. Vastaukset julkaistaan Arvostava johtaminen -wikissä.

Lokakuu 2013


Keskustelu Sari Kuuselan Esimiehen vuorovaikutustaidot -kirjan pohjalta on käynnistynyt Linked In -palvelussa olevassa avoimessa Johtamiskirjallisuuden seura -keskusteluryhmässä. Kirjan tarkastelussa näkökulmina ovat mm. kysymykset Mitä kirja kertoo arvostavasta johtamisesta? Mitä arvostavaan johtamiseen ja arvostavan johtamisen kehittämiseen sopivia toimintatapoja ja ideoita kirjasta löytyy? Miten arvostavaa johtamista voidaan kehittää kirjan avulla? Mitä muuta kirjalta voisi kysyä? Minkälaisia vastauksia sinä olet löytänyt kirjasta? Keskusteluun pääsee tästä linkistä.

Tammikuu 2011


Arvostavavan johtamisen esimerkkitilanteista koostuvan tutkimusaineiston kokoamiseen voi osallistua seuraavilla tavoilla
- Kuka tahansa voi osallistua kertomalla omista kokemuksistaan tilanteista, joissa on kokenut oman esimiehensä käyttäytyvän ja toimivan arvostavalla tavalla. Kuvaukset voi kirjoittaa itse tai ne voidaan tehdä haastatellen.
- Kuka tahansa voi haastatella yhtä tai useampaa henkilöä ja tehdä kuvaukset haastateltavien kertomista tilanteista
- Organisaatioissa voidaan toteuttaa vähintään kymmenen henkilön haastatteluihin pohjautuva arvostavan johtamisen käytäntöjen kartoitus, josta organisaatio saa yhteenvedon käyttöönsä. Lisätietoja Arvostavan johtamisen esimerkkitilanteiden kartoitus -sivulta.
- Organisaatiokohtaisille 6...8. henkilön esimiesryhmille voidaan toteuttaa Arvostavan johtamisen action learning -ohjelma
- Yksittäisille esimiehille voidaan toteuttaa Henkilökohtainen arvostavan johtamisen action learning -ohjelma, josta on lisätietoja ohjelman omalla wikisivulla.

Linked In -palveluun on perustettu Arvostava johtaminen -ryhmä. Ryhmä toimii avoimena ryhmänä, johon kaikki arvostavasta johtamisesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet voivat tulla mukaan.


Marraskuu 2010


Arvostavan johtamisen esimerkkitilanteiden kartoituksen apuvälineenä toimii nyt myös Arvostava johtaminen -blogi, johon voi anonyymisti kirjoittaa esimerkkitilanteiden kuvauksia. Blogiin kirjoitetut kuvaukset liitetään osaksi Arvostava johtaminen -wikiin koottavaa tutkimusaineistoa. Arvostava johtaminen -blogiin pääset tästä linkistä.

Syyskuu 2010


Arvostavan johtamisen action learning -ohjelmat käynnistyvät. Maksuttomiin ohjelmiin haetaan 6...8 esimiehen pienryhmiä. Lisätietoja ohjelmien omalla wikisivulla, jonne pääset tästä linkistä.

Elokuu 2010


Arvostavan johtamisen käytäntöjä kuvaavien esimerkkitilanteiden (critical incidents) kerääminen käynnistyy syyskuussa. Esimerkkitilanteet tulevat muodostamaan tutkimusaineiston, jonka avulla on tarkoitus työstää arvostavan johtamisen kuvausta ja toimintamalleja. Esimerkkitilanteita pyritään hankkimaan eri organisaatiotasolta, eri typpisistä organisaatioista sekä erilaisissa tehtävissä toimivilta henkilöiltä, miehiltä ja naisilta ja eri ikäisiltä henkilöiltä niin, että pystytään selvittämään, onko näillä tekijöillä vaikutuksia arvostavan johtamisen käytäntöihin.

Esimerkkitilanteiden keräämisessä toivotaan henkilöstöasiantuntijoiden apua. Henkilöstöasiantuntijoiden toivotaan hankkivan muutamia arvostavan johtamisen esimerkkitilanteiden kuvauksia haastattelemalla henkilöitä omissa organisaatioissaan tai järjetämällä arvostavan johtamisen kehittäjien verkoston jäsenille mahdollisuuden haastatella heitä. Lisäksi henkilöstöasiantuntijat voivat kuvata omia tilanteitaan, joissa ovat kokeneet oman esmiehensä arvostavan heitä. Yksitäiset tilannekuvauset ovat aina luottamusellisia niin, että henkilöt tai organisaatiot eivät tule esiin.

Arvostavan johtamisen esimerkkitilanteista rakentuva tutkimusaineisto annetaan myös yliopistoissa tai korkeakouluissa tehtävien opinnäytetöiden ainestoksi.

Lisätietoja Arvostavan johtamisen esimerkkitilanteiden kartoitus -wikisivulla.


Heinäkuu 2010


Mikroartikkelin tekeminen siitä, miten arvostus vaikuttaa kehityskeskustelujen onnistumiseen, on käynnistymnyt. Tule mukaan keskustelemaan ja kommentoimaan. Mikroartikkeliin pääset tästä linkistä.

Niels van Quaquebeke ja Tilman Eckloff ovat tehneet tutkimuksen Defining respectful leadership: What it is, how it can be measured, and another glimpse at what it is related to, ERIM Report series, May 2009. Tutkimuksesta kertova artikeli on hyväksytty julkaistavaksi Journal of business ethics -lehdessä. Tutkimusraportti on nähtävissä myös netissä osoitteessa http://hdl.handle.net/1765/15942.

Tutkimusta on esitelty omalla wikisivullaan Arvostava johtaminen wikissä, jonne pääset tästä linkistä Respectful leadership by Quaquebeke and Eckloff