Anna arvostuksen kiertää –kampanja


Anna arvostuksen kiertää -kampanjan tarkoituksena on aktivoida mukanaolijoita käyttämään ja kehittämään arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja toimintatapoja sekä kasvotusten tapahtuvassa johtamisessa, yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa että sosiaalisessa mediassa käytävissä keskusteluissa.

Anna arvostuksen kiertää -kampanja on maksuton ja siihen voi osallistua omatoimisesti ja itseohjautuvasti. Kenenkään muun ei tarvitse tietää kampanjaan osallistumisesta eikä siitä tarvitse raportoida kenellekään. Toisaalta mukana olemisesta ja omista kokemuksista kertominen olisivat erinomaisia keinoja aktivoida muita mukaan kehittämään arvostuksen kokemuksia aikaansaavia toimintatapoja ja käytäntöjä.

Kampanjan perusideana on, että kampanjan aikana mukana olijat toimivat kerran päivässä tai vähintään pari kertaa viikossa tietoisesti tavalla, joka saa ainakin yhden työkaverin, yhteistyökumppanin, alaisen tai oman esimiehen kokemaan, että häntä arvostetaan ja hänestä välitetään. Yleinen Anna arvostuksen kiertää kampanja on käynnissä vuosi kerrallaan. Yksittäisille henkilöille, ryhmille ja organisaatioille suositellaan kampanjan toteuttamista projektiluonteisesti niin, että sen kesto on rajattu esimerkiksi tiettyyn päivään, viikkoon tai kuukauteen. Kun kanpanjalla on etukäteen sovittu kesto, siihen on mukavampi lähteä mukaan ja innostus säilyy helpommin koko kampanjan ajan. Kampanjan päättyessä osallistujia voidaan kiittää ja kokemuksista oppia. Näin vältetään myös kampanjan huomaamaton hiipuminen ja vajoaminen johonkin mustaan aukkoon. Kampanjan voi myös helposti toteuttaa uudestaan vaikkapa kerran kuukaudessa tai puolivuositain pidettävän arvostuksen päivän merkeissä.

Arvostava johtaminen –wikiin kootaan vinkkejä ja ohjeita arvostavista toimintatavoista, joita kuka tahansa voi käyttää ja hyödyntää omassa toiminnassaan. Vinkit ja ohjeet löytyvät omalta wikisivulta, jonne pääsee edellä olevasta linkistä.

Arvostavan johtamisen ja arvostavan vuorovaikutuksen action reading -kilpailu on osa Anna arvostuksen kiertää kampanjaa. Lisätietoja kilpailun omalla wikisivullla,jonne pääsee edellä olevasta linkistä.

Arvostava esimies, arvostava työkaveri, arvostava yhteistyökumppani ja arvostava asiakaspalvelija.


Anna arvotuksen kiertää -kampanjan vaihtoehdot

Yleinen Anna arvostuksen kiertää -kampanja

Henkilökohtainen Anna arvostuksen kiertää -kampanja

Ryhmäkohtainen Anna arvostuksen kiertää -kampanja

Organisaatiokohtainen Anna arvostuksen kiertää -kampanja


Kampanjaa on tähän mennessä suunniteltu ja ideoitu seuraavasti

- Yksittäiset henkilöt voivat aloittaa henkilökohtaisen kampanjan milloin tahansa - vaikka heti

- Arvostavan toimintatavan toteuttamisen yksittäisissä tilanteissa voi suunnitella etukäteen tai vaihtoehtoisesti voi toimia spontaanisti eteen tulevissa tilanteissa ja arvioida niitä arvostuksen toteutumisen kannalta jälkikäteen..

- Spontaaniakin toimintaa auttaa, jos esimerkiksi viikon alussa pohtii tiettyä arvostuksen kokemista aikaansaavaa toimintatapaa, sillä näin herkistyy huomaamaan sopivia tilanteita ja toimimaan niissä spontaanisti arvostavalla tavalla

- Etukäteen suunnittelu tarkoittaa, että tilanteen huomaamisen jälkeen tekee ensin tietoisesti itselleen toimintasuunnitelman. Yksinkertaisimmillaan toimintasuunnitelman tekeminen tarkoittaa, että ajattelee etukäteen, miten hoitaa tilanteen. Äärimmilleen vietynä etukäteissuunnittelu voi tarkoittaa jopa ranskalaisten viivojen avulla tehtyä kirjallista toimintamallin kehittelyä.

- Kokemuksista oppimisen kannalta tilanteiden jälkiarviointi on erittäin hyödyllistä. Sen voi tehdä välittömästi yksittäisen tilanteen jälkeen pohtimalla tilannetta hetken aikaa esimerkiksi kysymysten Miten tilanne meni? Mikä meni hyvin? Mitä olisi voinut tehdä toisin? Mitä opin arvostavasta toimintatavasta? Jälkiarvioinnin voi tehdä myös viikon päätteeksi yhteenvedon omaisesti kaikista viikon aikana toteutetuista tilanteista.

- Kampanjan osanottajien toivotaan kertovan kokemuksistaan myös muille kirjoittamalla niistä lyhyitä kuvauksia julkaistavaksi Arvostava johtaminen –wikissä. Kokemukset toimivat tällöin esimerkkeinä muille ja omista kokemuksista kirjoittaminen on itsellekin oivallinen oppimiskokemus. Kokemukset julkaistaan wikissä anonyymisti niin, että henkilöitä tai organisaatioita ei voi niistä tunnistaa. Kuvaukset lähetetään sähköpostilla kampanjan organisoijalle.

- Mitä tapahtuisi ryhmässä tai suuremmassakin organisaatiossa jos valtaosa sen jäsenistä olisi aktiivisesti mukana tällaisessa kampanjassa kuukauden ajan?

- Ryhmät ja organisaatiot voivat toteuttaa myös ryhmä- ja organisaatiokohtaisia kampanjoita. Viikon tai kuukauden vinkki voitaisiin tällöin toteuttaa myös keskustellen ryhmäpalaverissa.


Twitterin käyttö on mahdollista Anna arvostuksen kiertää kampanjan toteutuksessa (#arvostus)

Esimerkiksi sopivin välein twitterissä voitaisiin esitellä taito tai toimintatapa, jota seuraavan kuukauden tai viikon aikana opetellaan, kokeillaan, harjoitellaan, käytetään ja kehitetään.
Kampanjan osanottajien toivotaan käyttävän taitoa tai toimintatapaa vähintään kerran päivässä.

Toimintatavan julkistamisen jälkeen annetaan tweettaamalla vinkkejä, ideoita, ohjeita ja toimintamalleja taidon käyttämiseen ja kehittämiseen. Ohjeita kootaan myös Arvostava johtaminen –wikiin, jossa ne ovat myöhemminkin kaikkien käytettävissä.

Kaikkien kampanjassa mukana olevien toivotaan osallistuvan vinkkien, neuvojen, ohjeiden ja ideoiden esittämiseen joko Twitterissä tai lähettämällä niitä kampanjan organisoijille.

Tweeteillä voi myös kysyä taidon tai toimintatavan käyttöön liittyviä neuvoja ja ohjeita.

Kampanjan osanottajien toivotaan myös kertovan kokemuksistaan. Mitä teki? Miltä tuntui? Miten vaikutti? Mitä oppi? Miten toimii seuraavalla kerralla? Kokemuksista kertomalla autetaan muita ja tehostetaan omaa kokemuksista oppimista.

Sekä kokemuksia ja niistä opittuja asioita että tweetattuja ideoita, neuvoja ja toimintamalleja hyödynnetään työstettäessä arvostavan vuorovaikutuksen taitojen ja toimintatapojen kuvauksia Arvostava johtaminen –wikiin.


Tule mukaan kampanjan kehittelyyn ja toteutukseen.

Miltä tällainen kampanja tuntuu? Mitä hyvää siinä on? Miten sen toteutustapaa voisi kehittää?

Tervetuloa mukaan ideoimaan, kehittelemään ja toteuttamaan Anna arvostuksen kiertää kampanjaa. Kirjautumalla mukaan Arvostava johtaminen -wikiin voit osallistua wikissä käytäviin keskusteluihin ja kirjoittaa wikisivuile. Kommentteja, ideoita, ehdotuksia ja toivomuksia voi myös lähettää organisoijalle sähköpostilla tai kirjoittaa Linked In -palvelussa olevassa Arvostava johtaminen -ryhmässä tai anonyymisti Arvostava johtaminen -blogissa.

Jos olet kiinnostunut fasilitoimaan kampanjaa mm. työstämällä kuukauden vinkkejä, niin ilmoittaudu wikin organisoijalle sähköpostilla. Organisoijana toimii Kari Lahti, jonka yhteystiedot saat näkyviin klikkaamalla sivun vasemmassa ylänurkassa oleva Members -painiketta, sitten organisoijan käyttäjätunnusta karilahti ja lopuksi View profile -painiketta.