Arvostavan johtamisen action reading -projekti


Arvostavan johtamisen action reading -projektissa perehdytään arvostavaa johtamista käsittelevään kirjallisuusteen. Kirjallisuusluettelo on Kirjallisuutta arvostavan johtamisen tueksi -wikisivulla. Kirjallisuusluetteloon tulee jokaisen kirjan nimeen linkki, josta pääsee kirjan esittelysivulle.

Tälle sivulle kootaa kirjallisuuden herättämiä ideoita, ajatuksia ja kysymyksiä pohdittavaksi ja tehdään yhteenvetoa kirjallisuudessa esitetyistä arvostavan johtamisen periaatteista, käytännöstä ja toimintatavoista kesän aikana.

Kommenteja ja kysymyksiä kirjoittajille voi lähettää sähköpostilla, kirjoittaa anonyymisti Arvostava johtaminen -blogiin tai omissa nimissään Linked In -palvelussa olevan avoimen Arostava johtaminen -ryhmän keskuteluissa.

Ajatuksia ja ideoita arvostavasta johtamisesta kirjallisuuden pohjalta

Marcianon kirjan lukeminen vahvisti näkemystä, että arvostava johtaminen on yksinkertaista ja helppoa. Kirjassa kuvaillut käytännöt ja toimintatavat ovat yleisesti tunnettuja hyvän johtamisen, yhteistyön ja vuorovaikutuksen osatekijöitä. Mikä sitten tekee näiden yksinkertaisten ja helppojen asioiden toteuttamisesta vaikeaa? Miksi emme riittävästi toimi niiden mukaisesti? Onko syy siinä, että arvostuksen kokemisen merkitystä ei tunneta ja ymmärretä riittävän hyvin? Tässä Marcianon kirja auttaa. Siinä arvostuksen ja kunnioituksen kokemisen tärkeys tuodaan selkeästi esiin.

Toinen syy saattaisi löytyä siitä, että olemme elämämme aikana saaneet paljon, ehkä jopa arvostuksen kokemuksia enemmän, kokemuksia arvostuksen ja kunnioituksen kokemista heikentävistä käytännöistä ja toimintatavoista. Nähneet niitä ja olleet itse niiden kohteina. Minkälaisia vaikutuksia näillä kokemuksilla on ollut kunkin itsetuntoon ja itsensä arvostamiseen? On myös sanottu, että toisia voi arvostaa vasta sitten, kun arvostaa ensin itseään. Pitäisikö arvostavan johtamisen kehittämisessä lähteäkin liikkeelle ihmisten itsetunnon ja itsensä arvostamisen kehittämisestä tai ainakin pitää se vahvasti mukana.

Kysyminen ja kuunteleminen ovat arvostavan johtamisen ja vuorovaikutuksen perustoimintatapoja. Appreciative leadership -kirjassa tuodaan esiin tutkivan perehtymisen (inquiry) ja sen taustalla olevan arvostavan perehtymisen (appreciative inquiry) toimintamallit, joissa arvostavien kysymysten avulla suunnataan yhdessä tehtävää perehtymistä, tutkimista, suunnittelua ja päätöksentekoa. Tutkimisen ja perehtymisen yhtenä työmutona on arvostava haastattelu, jossa selvitetään yksittäisen henkilön tai ryhmän kokemuksia ja näkemyksiä onnistumisista ja tärkeistä asioista.

Kysymysten käyttö ja kuunteleminen ovat keskeisellä sijalla myös coachingissa ja action learning -prosesseissa. Näissä kehitettyä osaamista kannattaa hyödyntää myös arvostavan johtamisen kehittelyssä.

Appreciative inquiry on usein käännetty arvostavaksi haastatteluksi. Minusta parempi käännös olisi arvostava tutkiminen ja perehtyminen. Arvostava haastattelu olisi sitten yksi mahdollinen työmuoto.