Arvostavan johtamisen esimerkkitilanteiden keräyskampanja


Joukkoistamista hyödyntävän kampanjan avulla kerätään esimerkkitilanteista koostuvaa tutkimusaineistoa, jota käytetään arvostavan johtamisen ja arvostavan vuorovaikutuksen keskeisten toimintatapojen, käytäntöjen ja periaatteiden tunnistamiseen. Tutkimusaineisto tulee kampanjan jälkeen olemaan avoimesti kaikkien nähtävissä ja käytettävissä Arvostava johtaminen –wikissä niin, että myös muut voivat hyödyntää sitä ja tehdä sen pohjalta haluamiaan analyysejä.

Suomen Coaching-yhdistyksen jäsenille tarkoitettu kampanja on käynnistynyt marraskuussa 2011. Joulukuussa 2011 käynnistyy lisäksi kaikille avoin arvostavan johtamisen esimerkkitilanteiden keräyskampanja, josta on tulossa lisätietoja marraskuun lopussa. Kaikille avoimen kampanjan wikisivulle pääset tästä linkistä.

Suomen Coaching-yhdistyksen jäsenille tarkoitettu kampanja on päättynyt elokuussa 2012. Kampanjaan ei lähetetty yhtään esimerkkitilanteen kuvausta, joten palkintoina olleet kirjat on annettu kokonaisuudessaan Suomen Coaching-yhdistykselle.


Suomen Coaching-yhdistyksen jäsenille tarkoitettu kampanja

Suomen Coaching-yhdistyksen jäsenille tarkoitetussa kampanjassa palkintoina on yhteensä 24 coachingia käsittelevää kirjaa. Palkintokirjat ovat
- Starr, J., The coaching Manual – 8 kpl
- Whitmore, J., Coaching for performance – 7 kpl
- Orem, Binkert & Clancy, Appreciative coaching – 4 kpl
- Flaherty, J., Coaching. Evoking excellence in others - 3kpl
- Downey, M., Effective coaching – 2 kpl

Pääpalkintona on viiden kirjan paketti, jossa ovat mukana kaikki luettelossa mainitut kirjat. Toisena palkintona olevassa kirjapaketissa ovat
The coaching manual, Coaching for performance ja Appreciative coaching –kirjat. Kolmantena palkintona on kahden kirjan paketti, jossa ovat The coaching manual ja Coaching for performance –kirjat. Loput 14 kirjaa arvotaan yksittäisinä kirjapalkintoina.

Kaikki Coaching-yhdistyksen jäsenet, jotka toimittavat kampanjan aikana vähintään kolme ohjeiden mukaista tilannekuvausta tutkimusaineistoon, ovat mukana yksittäisten kirjojen arvonnassa. Kahden kirjan paketin arvontaan pääsee mukaan tekemällä kuusi tilannekuvausta. Kolmen kirjan paketin arvontaan tarvitaan yhdeksän esimerkkitilannetta. Pääpalkintona olevan viiden kirjan paketin arvontaan pääsee kahdellatoista esimerkkitilanteella.

Kirjapalkintojen arvonta aloitetaan kirjapakettien arvonnalla. Ensin arvotaan pääpalinto, sitten kolmen kirjan paketti ja viimeisenä kahden kirjan paketti. Ne kirjapakettien arvonnassa mukana olleet, jotka jäävät ilman palkintoa, ovat mukana aina edellisen tason pakettien ja viimekädessä myös yksittäisten kirjojen arvonnassa.

Esimerkkitilanteiden kuvaukset toimitetaan sähköpostilla kampanjan organisoijalle. Organisoijana toimii Kari Lahti, jonka sähköpostiosoite on lahden.kari ät gmail.com. Lisätietoja organisoijasta saa klikkaamalla ensin sivun vasemmassa yläkulmassa olevaa Manage wiki -painiketta, sitten organisoijan käyttäjätunnusta karilahti ja lopuksi View member profile -painiketta

SCY:n jäsenille tarkoitettu kampanja toteutetaan marraskuun 2011 ja maaliskuun 2012 välisenä aikana ja kirjapalkinnot arvotaan kampanjan päätyttyä huhtikuussa 2012. Arvonnan suorittavat Suomen Coaching-yhdistyksen nimeämät henkilöt.

Esimerkkitilanteiden kuvausten tekeminen

Esimerkkitilanteiden kuvaukset tehdään lyhyiden arvostavien haastattelujen tai keskustelujen perusteella. Tutkimusaineiston monipuolisuuden varmistamiseksi jokaisen esimerkkitilanteen tulisi perustua eri henkilön haastatteluun. Haastateltaviksi toivotaan erilaisissa tehtävissä, erilaisissa organisaatioissa ja eri organisaatiotasoilla työskenteleviä henkilöitä. Tehtävästä ja asemasta riippumatta jokainen haastateltava kertoo kokemuksistaan alaisen näkökulmasta ja alaisen roolissa. Vinkkejä haastateltavien saamiseen löytyy erilliseltä wikisivulta, jonne pääsee edellä olevasta linkistä.

Arvostavat haastattelut voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavasti

Pyydetään haastateltavaa palauttamaan mieleensä tilanne tai tilanteita, joissa hän on kokenut esimiehensä arvostavan häntä ja kysytään tilanne kerrallaan
- Mitä hän oli tilanteessa tekemässä tai mitä tilanteessa tapahtui?
- Miten esimies käyttäytyi ja toimi tilanteen aikana?
- Mikä esimiehen käyttäytymisessä ja toiminnassa sai hänet kokemaan, että esimies arvostaa häntä?
- Miltä arvostuksen kokeminen hänestä tuntui ja miten se vaikutti häneen?
- Miten esimies olisi voinut hoitaa tilanteen vielä paremmin ja vielä arvostavammalla tavalla?

Vaihtoehtoisesti voidaan lähteä liikkeelle myös suoraan sellaisesta esimiehen käyttäytymisestä ja toiminnasta, joka on saanut haastateltavan kokemaan, että esimies arvostaa häntä. Tällöin voidaan aloittaa kysymällä esimerkiksi
- Miten käyttäytymällä ja toimimalla esimiehesi on saanut sinut kokemaan, että hän arvostaa sinua?
- Minkälaisissa tilanteissa tällainen esimiehen käyttäytyminen ja toiminta on tuntunut erityisen hyvältä? Mikäli mahdollista, kerro myös yksittäisistä tilanteista ja esimiehen toiminnasta niissä.
- Miltä tällainen arvostuksen osoittaminen on tuntunut ja miten se on vaikuttanut sinuun?

Myös haastateltavaa voi pyytää itse tekemään kuvauksen, jonka hän toimittaa haastattelijalle ja haastattelija taas osaksi tutkimuaineistoa.

Esimerkkitilanteiden kuvaukset ja niiden toimittaminen tutkimusaineistoon

Haastattelujen perusteella haastattelija tekee esimerkkitilanteista ja arvostuksen kokemuksia aikaansaavasta esimiehen käyttäytymisestä ja toiminnasta lyhyet kuvaukset niin, että haastateltavaa, hänen esimiestään/kollegaansa ja organisaatiotaan ei voi tunnistaa. Kuvaukset toimitetaan sähköpostilla kartoituksen organisoijalle.

Taustatiedot esimerkkitilanteen kertojasta tutkimuskäyttöön

Taustatiedot esimerkkitilanteen kertojasta (haastateltavasta alaisesta) on tarkoitettu tutkimuskäyttöön niin, että on mahdollista tarkastella arvostuksen kokemuksia aikaansaavia toimintatapoja eri tehtävissä toimivien ja eri ikäisten miesten ja naisten näkökulmista. Taustatiedot merkitään esimerkkitilanteen kuvauksen loppuun esimerkiksi seuraavalla tavalla - Hoitotyö, 37, mies (Haastateltava on 37 vuotias hoitotyötä tekevä mies).

Taustatietojen vaihtoehdot ovat
1. Tehtävä tai toiminto, jossa pääosin työskentelee (Tuotannollinen/suorittava työ, Asiakaspalvelu, Hallinto, Hoitotyö, Opetustyö, Myyntityö, Asiantuntijatyö, Esimiestyö, Muu, mikä?)
2. Ikä voidaan ilmoittaa vuosina tai vaihteluvälinä (15...19, 20...24, 25...29, 30...34, 35...39, 40...44, 45...49, 50...54, 55...59, 60...64, 65...68)
3. Nainen/Mies.

Haastattelut tehdään anonyymisti

Esimerkkitilanteiden kuvaukset julkaistaan wikissä niin, että tilannekuvauksia lähettäneet haastattelijat eivät tule näkyviin. Haastatelijoiden nimet jäävät vain organisoijan tietoon ja niitä käytetään ainoastaan kirjapalkintojen arvonnassa. Kirjapalkintojen voittajien nimet kuitenkin julkaistaan wikissä elleivät he ole sitä kieltäneet.