Mitä tweetit ovat?


Arvostava johtaminen -wikissä tweetit ovat lyhyitä 100...300 merkin kirjoituksia, joiden avulla on tarkoitus käynnistää arvostavaa johtamista ja sen kehittämistä koskevaa keskustelua, kokemustenvaihtoa, osaamisen kehittämistä ja yhteisöllisesti tapahtuvaa tiedon tuottamista. Tweetit voivat olla mm. ideoita, väitteitä, kokemuksia, kysymyksiä, näkemyksiä, suosituksia, kommentteja tai artikkeleiden aihe-ehdotuksia.

Tweettien avulla voidaan käynnistää nano- ja mikroartikkeleiden tekeminen vastaamalla tweetissä esitettyyn kysymykseen, jatkamalla tweetissä esitetyn idean kehittelyä tai yhdistämällä useampia tweettejä yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tweet -termi on lähtöisin Twitter -palvelusta, jossa se tarkoittaa lyhyttä, enintään 140 merkkiä käsittävää viestiä. Termiä on käsitellyt myös kielipoliisi omassa blogissaan, jonne pääset tästä linkistä.

Arvostavaa johtamista ja sen kehittämistä käsittelevät tweetit kirjoitetaan alla olevan luetteloon klikkaamalla Edit this page -painiketta, kirjoittamalla tweetti haluttuun kohtaan ja klikkaamalla lopuksi Save -painiketta. Kirjoittaminen edellyttää liittymistä wikiin. Voit lähetää Tweetit myös sähköpostilla wikin organisoijalle, joka kirjaa ne anonyymisti wikiin. Halutessasi nimesi kuitenkin laitetaan suluissa tweetin perään (esitä toivomus viestissäsi). Organisoijan yhteystiedot saat näkyviin klikkaamalla Members -painketta, organisoijan käyttäjätunnusta karilahti ja lopuksi View memeber profile -painiketta.


Arvostavaa johtamista käsitteleviä tweettejä


- Arvostamisen esteenä tai pullonkaulana on arvostamisen mahdollisuuksien huomaaminen ja arvostuksen kokemisen merkityksen ymmärtäminen.

- Huomion kiinnittäminen henkilön vahvuuksiin ja vahvuuksien hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

- Esimies osoittaa arvostavansa alaisiaan, jos pyytää alaisiaan toimimaan valmentajinaan.

- Arvostava johtaminen on osa hyvää johtamista. Arvostava johtaminen on hyvää johtamista. Hyvä johtaminen on arvostavaa johtamista.

- Arvostavan johtamisen periaatteita, käytäntöjä ja toimintatapoja voi hyödyntää minkä tahansa johtamiskäytännön tai johtamismallin yhteydessä.

- Arvostava johtaminen on yksinkertaista ja helppoa.

- Arvostavan johtamisen tarkoituksena on saada johdettavat kokemaan, että heitä arvostetaan ja heistä välitetään.

- Arvostuksen kokeminen kannustaa, motivoi, sitouttaa ja auttaa jaksamaan.

- Arvostava palautteen antaminen

- Arvostava tehtävänanto

- Arvostava muutoksen toteuttaminen

- Arvostava kehityskeskustelu

- Arvostava tiedottaminen

- Arvostava työyhteisön kehittäminen

- Haastavien ja vaikeidenkin tilanteiden hoitaminen arvostavalla tavalla - esimerkikisi kriittisen palautteen antaminen tai kielteisen vastauksen antaminen pyyntöön tai toiveeseen.

- Arvostuksen kokemisen merkitys ja vaikutukset henkilöön

- Arvostava kuuntelu

- Muutosten toteuttaminen arvostavalla tavalla

- Arvostuksen osoittaminen keinoja ovat mm. mielipiteiden ja näkemysten kysyminen, kuunteleminen, auttaminen, hyvien suoritusten huomaaminen ja positiivisen palautteen antaminen sekä oppimista ja kehittymistä edistävän kriittisen palautteen antaminen.

- Hyvä itsetunto sekä itsensä ja oman työnsä arvostaminen antavat hyvän perustan toisten arvostamiselle sekä arvostavalle johtamiselle, yhteistyölle ja vuorovaikutukselle.

- Arvostava vuorovaikutus on keskeisellä sijalla sekä arvostavassa johtamisessa että arvostavassa yhteistyössä.

- Henkilöstö voi auttaa arvostavan johtamisen ja yhteistyön kehittämisessä toimimalla tavalla, jota esimiehet ja kollegat voivat arvostaa.

- Erimielisyyyksien ja ristiriitojen ratkaiseminen arvostavalla tavalla.

- Mitkä tekijät vaikuttavat yksilön kykyyn arvostaa muita ja käyttäytyä ja toimia arvostavalla tavalla? Mitkä tekijät edistävät ja mitkä vaikeuttavat tai jopa ehkäisevät kykyä arvostaa tosia?

- Miten yksilöt voivat itse vaikuttaa siihen, että heitä kohdellaan arvostavalla tavalla?

- Arvostuksen kokeminen tuntuu hyvältä ja vaikuttaa itsetuntoon, työhyvinvointiin, jaksamiseen ja motivaatioon.

- Merkityksellisen työn teettäminen ja sen varmistaminen, että työn tekijä tietää ja ymmätää työn merkityksen, on arvostavaa johtamista.

- Arvostaminen ja kunnioittaminen käsitteinä - mitä samaa, miten eroavat toisistaan?

- Miten vanhemmat voivat vaikuttaa lastensa kykyyn ja taitoon arvostaa toisia? Miten elämän aikaiset kokemukset vaikuttavat ihmisen kykyyn ja taitoon arvostaa toisia ja toimia arvostavalla tavalla. Minkälaiset kokemukset vahvistavat ja minkälaiset heikentävät arvostamisen kyvyn ja taidon kehittymistä? Kykeneekö syrjitty, vähätelty, nolattu tai kiusattu arvostamaan toisia? Miten esimerkiksi koulukiusaaminen vaikuttaa arvostamisen taitojen kehittymiseen?

- Arvostamalla toisia saa toiset arvostamaan itseään. Arvostamalla alaisiaan esimies saa alaisensa arvostamaan itseään.

- Alainen, joka arvostaa esimiestään ja välittää esimiehestään, haluaa auttaa esimiestään onnistumaan, jaksamaan ja pärjäämään. Yksi auttamisen ja tuen muodoista on esimiehen valmentajana toimiminen.

- Arvostavaa johtamista ja vuorovaikutusta on hyvä tarkastella eri näkökulmista ja eri tilanteissa - ainakin kahdenkesken, ryhmässä, verkostossa, sähköisessä ja muussa viestinnässä sekä sosiaalisessa mediassa. Miten arvostavaa johtamista ja vuorovaikutusta toteutetaan näissä tilanteissa?

- Arvostavan johtamisen toimintamallin avulla ymmärretään arvostuksen kokemisen merkitys, tiedetään, minkälainen käyttäytyminen ja toiminta saa toiset kokemaan, että heitä arvostetaan, ja osataan toimia erilaisissa tilanteissa arvostavalla tavalla.

- Arvostavaa johtamista on sellainen johtaminen, jonka johdettava kokee arvostavaksi.

- Arvostava vuorovaikutus saa asian käsittelyn, keskustelun ja kehittelyn jatkumaan.

- Arvostava vuorovaikutus innostaa ja kannustaa.

- Toisten huomioon ottaminen.

- Olemalla kiinnostunut toisen ajatuksista, ideoista, näkemyksistä.

- Arvostuksen kokemus voi syntyä ja voidaan saada aikaan monien pienten asioiden yhteisvaikutuksen tuloksena.

- Pitkäkestoinen arvostuksen kokeminen vs. hetkellinen, yksittäisen tapahtuman aikaansaama arvostuksen kokemus.

- Arvostava johtaminen ei ole uusi johtamisoppi tai ismi vaan arvopohja, joka ohjaa toimimaan henkilöstöä, työkavereita ja yhteistyökumppaneita arvostavalla tavalla.

- Arvostavan johtamisen toimintamalli on jatkuvasti kehittyvä ja täydentyvä kokoelma toimintatapoja ja käytäntöjä, joiden avulla osoitetaan arvostusta ja saadaan aikaan arvostuksen kokemuksia.

- Arvostavan johtamisen ja arvostavan vuorovaikutuksen toimintatavat ja käytännöt ovat ennestään tuttuja hyviä toimintatapoja. Arvostava johtaminen palauttaa ne mieliin ja auttaa käyttämään niitä.

- Arvostamisen edellytykset ja esteet. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että meidän on vaikea arvostaa toisia ja osoittaa toisille arvostusta? Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että meidän on helppo arvostaa toisia ja osoittaa toisille arvostusta?

- Arvostavat toimintatavat ovat tuttuja ja lähes itsestään selviä. Miksi emme käytä niitä ja toimi niiden mukaisesti nykyistä enemmän?

- Miten arvostus ja arvostusta osoittavat toimintatavat ovat mukana muissa/erilaisissa johtamismalleissa?

- Miten arvostuksen merkitys voidaan osoittaa?

- Miten valmiudet ja taidot arvostaa toisia kehittyvät? Miten arvostetuksi tulemisen kokemukset elämän eri vaiheissa vaikuttavat näiden kehittymiseen? Mikä merkitys on sillä, että kotona ja koulussa on kokenut itsensä arvostetuksi?

- Voiko henkilö, joka ei arvosta itseään, arvostaa muita?

- Miten henkilöä, joka ei arvosta itseään, voidaan auttaa parantamaan itsearvostustaan ja itsetuntoaan?

- Arvostuksen kokeminen syntyy suurelta osin erilaisten toistuvien mikrotapahtuminen vaikutuksesta.

- Hyvä johtaminen on arvostavaa johtamista.
Takaisin Arvostava johtaminen -wikijulkaisun etusivulle